СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ

СИНТАКСИЧНИЙ РОЗБІР СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

СХЕМИ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ

1. Визначте будову словосполучення (просте чи складне).

2. Назвіть головне і залежне слово, поставте питання.

3. З'ясуйте, як зв'язані між собою головне і залежне слово:

- за змістом і за допомогою закінчення залежного слова;

- за змістом і за допомогою залежного слова і прийменника;

- лише за змістом.

4. Ступінь злитості компонентів (вільні, синтаксично зв’язані).

5. Вид за морфологічним вираженням головного слова (іменне, прикметникове, числівникове, займенникове, дієслівне, прислівникове)..

6. Назвіть спосіб підрядного зв'язку (узгодження, керування, прилягання).

7. Граматичне значення словосполучення (атрибутивні, об’єктні, обставинні).

1. Визначте граматичну основу простого речення і доведіть, що воно просте.

2. Вкажіть на особливості будови простого речення:

- односкладне чи двоскладне: якщо односкладне, то яке саме (означено-особове, неозначено-особове, узагальнено-особове, безособове, інфінітивне, називне);

- непоширене чи поширене;

- повне чи неповне (формально і семантично неповне / формально повне, але семантично неповне).

3. З'ясуйте вид речення за метою висловлювання та емоційним забарвленням.

4. Визначте, чи ускладнене речення однорідними членами речення, звертаннями, вставними словами, відокремленими членами речення.

5. Розберіть речення за його членами:

5.1. Головні члени:

- підмет (простий, складений, морфологічний засіб вираження);

- присудок (простий, складений іменний, складений дієслівний, складний, морфологічний засіб вираження).

5.2. Другорядні члени (група підмета, група присудка):

- означення (узгоджене/неузгоджене, морфологічний засіб вираження);

- додаток (прямий/непрямий, морфологічний засіб вираження);

- обставина (значення, морфологічний засіб вираження).

6. Поясніть розділові знаки.

1.Доведіть, що речення складне, знайшовши граматичні основи простих речень, що входять до його складу.

2.З'ясуйте вид складного речення за характером зв'язку у ньому простих речень - сполучникове (складносурядне чи складнопідрядне), безсполучникове чи складне речення з різними видами зв'язку.

3.Охарактерізуйте названий тип складного речення:

- якщо складносурядне, то необхідно визначити смислові відношення між простими реченнями (єднальні, протиставні, розділові, градаційні, приєднувальні), вкажіть спосіб зв'язку між ними, схарактеризуйте його структуру (відкрита/закрита);

- якщо складнопідрядне, з одним підрядним, то вкажіть головне речення і вид підрядного (з’ясувальне, означальне, обставинне, тип обставинного), засоби зв'язку між простими реченнями, схарактеризуйте структуру (розчленована/нерозчленована);

- якщо складнопідрядне з кількома підрядними, то, крім характеристики кожного підрядного, назвіть вид підрядності: послідовну, однорідну, неоднорідну (або поєднання цих видів);

- якщо безсполучникове, то необхідно визначити засоби зв’язку компонентів, співвідношення частин - речення з однотипними (відкритої структури / закритої структури) та різнотипними частинами (закритої структури);

- якщо складне речення з різними видами зв'язку, то назвіть, які саме види зв'язку поєднані в ньому: сурядний і підрядний, сполучниковий сурядний і безсполучниковий, сполучниковий підрядний і безсполучниковий.

4. Поясніть розділові знаки.

5. Схема речення.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

− 1 = 3