ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ

Завершальним етапом проходження практики є складання кожним студентом письмового Звіту про проходження практики, який подається на кафедру фінансів. Звіт повинен відобразити повну характеристику самостійної роботи практиканта на базі практики.

Вимоги до складання Звіту:

1.За змістом і структурою Звіт повинен відповідати програмі практики.

2.Звіт повинен містити відомості про конкретну роботу, виконану студентом на робочому місці.

3.Вимоги до оформлення Звіту встановлюються вищим навчальним закладом відповідно до державного стандарту:

- виконується державною мовою (власноручно або на ПЕОМ) на стандартних аркушах паперу формату А4 через 1,5 міжрядкових інтервали шрифтом № 14;

- межі оформлення тексту: зліва – 30 мм, зверху, знизу – 20 мм, справа – 15 мм;

- розподіл тексту на розділи, підрозділи та пункти повинен відповідати структурі програми практики;

- нумерація розділів, підрозділів, пунктів, таблиць та рисунків подається арабськими цифрами;

- ілюстративний матеріал (таблиці, рисунки) нумеруються послідовно в межах розділу;

- ілюстративний матеріал, розміщений на окремих сторінках, включається до загальної кількості сторінок;

- цифрові дані, що не мають прямого відношення до Звіту, використовувати не треба;

- допускається використання лише загальнодержавних скорочень і умовних позначень. Дозволяється використовувати власні скорочення, які вказуються в дужках або в зносках при першому вживанні повної назви.

До Звіту додається:

- календарний графік;

- щоденник;

- відгук-характеристика керівника практики організації, де відбувалася практика із зазначенням її оцінки.

Обсяг Звіту – 50 сторінок друкованого тексту. Звіт має бути оформлений відповідно до вимог, сторінки пронумеровані. Подавати матеріал необхідно в наступній послідовності:

1. Титульний лист (додаток А);

2. Бланк рецензії (додаток Б);

3. Направлення на практику з відмітками організації – бази практики;

4. Календарний графік практики (додаток В);

5. Щоденник практики (додаток Г);

6. Відгук-характеристика від організації – бази практики (додаток Д);

7. Зміст (план) Звіту (відповідно до календарного графіку);

8. Текст Звіту (за розділами програми);

9. Список використаних джерел;

10. Додатки.

До Звіту додаються відповідні таблиці, форми бланків, документів, методичні та інструктивні матеріали, схеми, графіки тощо. Невеликі таблиці, схеми, діаграми розміщуються по тексту Звіту. Додатки мають бути змістовними, мати назви, із зазначенням одиниць виміру.

Керівник організації завіряє Звіт підписом і печаткою.

Практикант подає Звіт про проходження практики на кафедру фінансів в термін, передбачений наказом про направлення на практику.

У щоденнику зазначають завдання, які практикант виконував по кожному змістовному модулю практики (див. календарний графік). Кожну сторінку щоденнику та його титульну сторінку завіряють підписом керівника практики від бази практики та печаткою підприємства.

У відгуку-характеристиці повинно бути відображено, як студент виконав програму практики, його ставлення до роботи, рівень самостійності виконання завдань, інформацію про змістовність Звіту про проходження практики.

Звіт про проходження практики після подання на кафедру перевіряє керівник практики від університету, який дає висновок про якість Звіту та допуск його до захисту, про що робить записи у щоденнику.

4. ПРОГРАМА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ МІНІСТЕРСТВА ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Мета практики – ознайомлення з діяльністю податкових органів, вивчення положень законодавчих та нормативно-правових актів з питань організації справляння податків, ведення основної податкової роботи з метою здійснення камеральних та документальних перевірок правильності нарахування і своєчасності сплати в бюджет податків та обов’язкових платежів, роз’яснення окремих положень податкового законодавства тощо.

Таблиця 4.1

Календарний графік проходження практики в органах Міністерства доходів і зборів України


модуля
Змістовні модулі практики Кількість днів для виконання
1. Державна податкова служба України: становлення та розвиток 0,5
2. Структура органів Міністерства доходів та зборів України, її завдання та функції 0,5
3. Облік платників податків
4. Облік податкових надходжень 1,5

Продовж. табл. 4.1

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Вы можете использовать HTML- теги и атрибуты:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

− 1 = 3